Energiasääst kodus - hoolitsemine ümbritseva maailma eest

energiasääst maailmas ja igapäevaelus

Algne probleem ja selle asjakohasus. Alustasin oma tööd algse probleemi püstitamisega. Oleme kõik nõus, et inimkonna heaolu sõltub suuresti sellest, kui hoolikalt ja tõhusalt loodusvarasid tänapäeval kasutatakse. Meie riigi energiaressursside säästmise üleskutseid kuuleb erinevatest teabeallikatest - väljaannetest perioodikas, telesaadetes, reklaamis. Enamus elanikkonnast ei ole siiski energiasäästu ideele liiga lähedal. Pigem tajutakse neid riigi järjekordse hariduspropagandana. Olukord areneb nii, et energiaressursside tariifide järsk tõus on lähiaastatel vältimatu ja energiatarbijate olukord muutub kommunaalteenuste igakuiste kulude kiire kasvu tõttu järsult keeruliseks.

Sellega seoses muutub energia säästmise probleem aktuaalseks nii riigi kui ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Energiasäästu objektid on eluase ja kommunaalteenused, tööstus, büroohooned, korterelamud ja igapäevaelu. Iga majanduse keskmes on tahe kaotada halvad jäätmeharjumused ja raamatupidamine. Igaüks, kes on õppinud oma korteris elektrit, vett, soojust, gaasi kokku hoidma, mõistab paremini vajadust säästa energiat kortermajas ja tööl.

Eespool loetletud faktid võimaldasid projekti probleemi sõnastada järgmiselt: kuidas kasutada energiat leibkonna tasandil maksimaalse kasu ja minimaalsete kuludega?

Energiasääst kodus - hoolitsemine enda, oma pere, ümbritseva maailma eest

Teema on asjakohane, kuna energiasäästukultuuri kujundamine on ennekõike praktiliste tegevuste, aususe, ratsionaalse elektri-, soojuse- ja veetarbimise koolitus. Õpilased peaksid õppima energiaressursse kasutama ainult nendes kohtades ja ajal, kus neid vajatakse. Projekti teema juhatab õpilased ideeni varude olemasolust energia säästmiseks igapäevaelus. Olles õppinud lihtsamaid energiasäästumeetmeid kodus rakendama, edastavad nad oma teadmisi vanematele ja naabritele. Ja võime oma tegevust kavandada, võttes arvesse energiasäästu põhimõtteid, ennustada tehtud toimingute tagajärgi, rakendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide lahendamisel, toob paratamatult kaasa elatustaseme tõusu, keskkonna säilitamise ja majandusliku arengu stiimuliks. Meie riigi majandus- ja energiakriisi taustal väärib tähelepanu projekti teema.

Projekti eesmärk. Õpetada mõistlikku ja hoolikat energiakasutust igapäevaelus, vähendamaks selle põhjendamatut kadu. Projekti eesmärgi saavutamine võimaldab meil lahendada esialgse probleemi, kuna oskus energiat arukalt ja ettevaatlikult kasutada igapäevaelus viib paratamatult selle põhjendamatute kadude vähenemiseni ja minimeerib selle tarbimise kulud ning tõestab ka selle olulisust iga õpilase isiklikust panusest näidatud probleemi lahendamisse.

Projektitoode on vihik ja näpunäited igapäevaelus energia säästmiseks. See toode aitab saavutada projekti eesmärki, kuna see õpetab energia mõistlikku ja hoolikat kasutamist majapidamises maksimaalse kasu ja minimaalsete kulutustega, see tähendab, et õpetatakse, kuidas säästa energiat ja raha selle tarbimiseks kaitsta loodust hävitamise ja reostuse eest.

Kavandatud kava elluviimine

Teabe kogumine ja analüüs. Teabe kogumine probleemi kohta toimus kahes suunas: igapäevaelu energiasäästu õigusliku raamistiku uurimine, esmaste allikate teoreetilise materjali uurimine.

Õiguslik raamistik: föderaalseadus "Energiasäästu kohta" näeb ette üksikisikute saadud energiaressursside kohustusliku arvestuse: küttekulud, elektritarbimine, veetarbimise vähendamine. Seaduses määratletud tarbijakorv koos leiva ja piimaga kehtestab energiavarustuse miinimumnõuded. Föderaalseaduses "Energiasäästu ja energiatõhususe suurendamise ning teatavate seadusandlike aktide muutmise kohta" määratletakse õiguslike, majanduslike ja organisatsiooniliste meetmete kogum, mille eesmärk on stimuleerida energiasäästu ja suurendada energiatõhusust. Programmi eesmärk on vähendada energiaressursside tarbimist ja suurendada nende kasutamise efektiivsust linna eluaseme- ja kommunaalteenustes ning sotsiaalsfääris. Programmi üks eesmärke on energia säästmine elamufondis. Eeldatava mõju rakendamine kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt: "Tarbitud soojusenergia eest tasumise korraldamine tegeliku tarbimise alusel viib kütte ja sooja vee maksete vähenemiseni. "

Normatiivdokumentide uurimise ja analüüsi käigus tehti järgmised järeldused:

 1. energiasäästu probleemiga tegeletakse aktiivselt föderaalsel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;
 2. seadused, programmid ja määrused põhinevad energiasäästlike tehnoloogiate kasutamisel kõigis majandussektorites ja igapäevaelus, aidates kaasa energia ratsionaalsele kasutamisele ja vähendades selle tarbimise finantskulusid.
 3. Esmaste allikate uurimise tulemusena selgusid järgmised faktid.

Energiaallikad. Energia tootmise ja tarbimise struktuur. Energiaallikaid on kahte tüüpi: taastuvad ja taastumatud. Tänapäeval on 84% hõivatud taastumatutest energiaallikatest (millest fossiilkütused 93%, tuumaenergia - 7%). Ainult 16% turust kuulub taastuvatele (alternatiivsetele) allikatele. Peaaegu kogu energia, mida me tarbime, tuleb päikesest. Taastuvad energiaallikad on saadaval seni, kuni päike paistab. Prognooside kohaselt kasvab nende osakaal tootmises.

Inimesed saavad 80% energiast, mida nad kasutavad, loodusressurssidest, mille varud Maal on piiratud ja neid kas ei ole üldse võimalik taastada (näiteks uraan, mis on tuumkütuse alus) või võtavad sadu tuhandeid ja miljoneid aastaid (turvas, nafta, kivisüsi), mida inimkonnal lihtsalt pole. Seetõttu said nad taastumatute allikate nime. Inimkond raiskab neid ressursse, mis ei kuulu temale ega isegi loodusele.

Erinevatesse energiakandjatesse salvestatud energiat saab kasutada valgustamiseks, kütmiseks ja jahutamiseks, mehaanilisteks töödeks ja muudeks kasulikeks eesmärkideks. Seda energia muundamist nimetatakse energiatarbimiseks.

Erinevalt muust maailmast meie riigis toodetakse umbes pool kogu energiahulgast maagaasi põletamisel.

Tööstus on arenenud riikides suurim energiatarbija. Muud tarbijad: põllumajandus, transport, teenindussektor, elanikkonna majapidamisvajadused.

Meie energiatarbimisel on mitmeid funktsioone:

 • külm kliima (elaniku kohta peate kulutama 2-3 korda rohkem energiat kui eurooplased);
 • suur territoorium ja energiaallikate kaugus üksteisest (suured transpordikulud, elektriliinid on peaaegu 3 korda suuremad kui kaugus kuuni);
 • enamiku fossiilsete energiaallikate paiknemine karmide kliimatingimustega piirkondades, asulatest ja maanteedest eemal (energia tootmise ja transpordi kõrge hind).

Ühiskonna arenguga suureneb tarbitud energia hulk. Maksimaalse tarbimise soov on viinud kriisinähtusteni, mis on oma olemuselt globaalsed ja ähvardavad inimtsivilisatsiooni olemasolu. Tänapäevane majandusarengu tüüp on keskkonnale kahjulik, kuna see juhtub:

 • taastumatute loodusvarade, sealhulgas energia, kiire ammendumine;
 • taastuvate ressursside ülekasutamine kiirusega, mis ületab nende enese taastamise võimalusi;
 • tohutu hulk saastet, mis ületab keskkonna võimet neid neelata ja neutraliseerida.

Vahepeal suureneb meie planeedi rahvaarv igal aastal, kasvab suurlinnade arv, suureneb energiavajadus ning tuleb ehitada uusi soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaamu. Ja siin tekivad suured keskkonnaprobleemid. Fakt on see, et kõik elektrijaamad, mis muudavad kütuse või langeva vee energia elektriks, mida saab kasutada igas kodus, paiskavad õhku palju kahjulikke aineid. See toob kaasa asjaolu, et Maa kliima muutub järk-järgult: Antarktika jää hakkab sulama ja rannikuriike ähvardab üleujutus. Vihmad osutuvad nii hapuks, et nende vihmade uhutud metsad ja põllud lihtsalt hukkuvad. Ja kui palju hädasid tuumajaamades põhjustavad õnnetused!

Elu mugavuse nimel, mille poole me nii palju püüdleme, peame maksma metsade hävitamise ja linnade üleujutamise eest! See on väga tõsine probleem. Kuid võite leida väljapääsu peaaegu kõigist probleemidest. Lihtsaim lahendus, mis majanduslikust seisukohast enamusele meist kasuks tuleb, on õppida kasutama enda käsutuses olevat energiat võimalikult tõhusalt ja keskkonnasäästlikult!

Energiaallikate tüüpide, energia tootmise ja tarbimise struktuuri ning meie riigi energiatarbimise omaduste uurimine võimaldab meil teha järeldusi:

 1. energiaallikad jagunevad taastuvateks ja taastumatuteks;
 2. maailmamajandus põhineb kütusel, mis pole mitte ainult taastumatu, vaid põhjustab olulist kahju loodusele ja inimeste tervisele;
 3. erinevatesse energiakandjatesse salvestatud energiat saab kasutada valgustamiseks, kütmiseks ja jahutamiseks, mehaaniliste tööde tegemiseks ja muudeks kasulikeks eesmärkideks. Seda energia muundamist nimetatakse energiatarbimiseks;
 4. praegust energiatarbimise etappi võib nimetada loodust hävitavaks, seda iseloomustab taastumatute energiaressursside ammendumine, taastuvenergia ülekasutamine ja tohutu saaste, mis ületab looduse võimet neid omastada ja neutraliseerida. .

Energiasääst kodus. See on loodusressursside säästlik kasutamine ja selle tulemusel raha säästmine kommunaalmaksete jaoks. Maksame valguse eest, mida me ei vaja, vee eest, mida me ei tarbi. Maksame tänava soojendamiseks kasutatava soojuse eest.

Suurimad kommunaalteenuste elektritarbijad on elamud. Igapäevaelus tarbitavast energiast kulutatakse 79% ruumide kütmiseks, 15% termilisteks protsessideks (vee soojendamine, toiduvalmistamine jne), 5% energiast tarbivad elektrilised kodumasinad ja 1% tarbitavast energiast. energia kulub valgustusele, raadiole ja televisioonile.

Energiasäästu põhiprintsiibid igapäevaelus:

 1. Kasutage energiat tõhusalt (meie energiavajadus tuleb katta võimalikult väikeste kadudega).
 2. Ärge kasutage vajalikust kvaliteetsemat energiat (näiteks asendage madala kvaliteediga energia (soojus) kõrgekvaliteedilise energiaga (elekter), kui see pole vajalik).

On kindlaks tehtud, et 15-20% igapäevaelus tarbitavast elektrist kaob lihtsa vale juhtimise tõttu. Korteri suurim elektritarbimine langeb töö pakkumisele: elektripliit, pesumasin, külmkapp, veekeetja, triikraud ja statsionaarne arvuti.

Kuidas varustada oma kodu kommunaalkulude vähendamiseks?

Isolatsioon ja isoleerimine on esimene samm, mis annab märkimisväärse energiasäästu. Sõltuvalt seinte ja lagede seisukorrast võib soojuskadu olla 20–80%. Suurimad energiakadude allikad on praod, seinad ja laed, mille väline isolatsioon puudub.

Uued aknad - uued säästud. Vanad lõhenenud raamiga aknad on kindel viis soojuskadudeks, mis tähendab suurenenud kütte- ja energiakulusid. Selliste akende vahetamine uute, kaasaegsete vastu aitab säästa kuni 50% energiast.

Ratsionaalne küte. Valitud kütteseadmed peaksid olema kõrge soojusülekande ja automaatsete termostaatidega. Infrapunakiirgusel põhinevad soojad põrandad on end selles osas hästi tõestanud. Võrreldes tavapäraste kaabliküttesüsteemidega suudavad need säästa kuni 20% energiat.

Ökonoomne valgustus - korralikult korraldatud valgustus. Ökonoomset valgustust hõlbustab luminofoorlampide ja energiasäästulampide kasutamine. Kuigi sellistel lampidel on kõrge hind, säästavad need 60–70% energiast ja kestavad palju kauem kui meie jaoks tavalised hõõglampid (7–8 korda). Valgustuse asjatundlik korraldamine ja elektrienergia kokkuhoid võimaldavad kasutada kohalikke lampe, kui üldvalgustust pole vaja. Valguse võimsust kontrollivad lülititele paigaldatud regulaatorid.

Ökonoomsed värvid. Pole saladus, et heledad toonid peegeldavad valgust hästi, seetõttu, kui teie kodu sisustus on tehtud heledates toonides, säästab see mitte ainult elektrienergiat, vaid suurendab ka ruumi visuaalselt.

Energiasääst elektriseadmete kasutamisel ja toidu valmistamisel. Enim energiat tarbivad tarbijad elektriahjud. Nende aastane elektritarbimine on 1200–1400 kW. 1 liitri vee keetmiseks veekeetjas vajate kaks korda vähem elektrit kui siis, kui keedate vett elektripliidil. See tähendab, et enne toidu valmistamist on mõttekas keeta vajalik kogus vett veekeetjas ja seejärel valada vesi pliidi kastrulisse. Vee keetmisel elektri või gaasi maksumuse vähendamiseks võite kasutada suure võimsusega termosid.

Elektrilise veekeetja ja -nõude töö parandamise üks tingimusi on katlakivi ja süsiniku sadestuste õigeaegne eemaldamine. Kaalul on madal soojusjuhtivus, nii et katlakiviga anumas olev vesi soojeneb aeglaselt. Lisaks kuumenevad katlakihiga veest eraldatud nõude seinad kõrgetele temperatuuridele, samal ajal kui raud järk-järgult oksüdeerub, mis põhjustab nõude kiiret läbipõlemist. Malmist paanipõhja süsinikdioksiidi ladestumine suurendab selle soojendamiseks vajalikku elektrienergiat 30–50 protsenti.

Külmkapp on energiat tarbiv seade. Kuna külmikud on pidevalt võrguga ühendatud, tarbivad nad sama palju energiat kui elektripliidid.

Külmkapi paigaldamisel ja hooldamisel on mitmeid reegleid, mille mittetäitmine toob kaasa külmiku suurema töö tõttu tarbetu elektrikulude kasvu. Mida madalam on soojusvaheti temperatuur, seda tõhusamalt see töötab ja seda harvemini lülitub sisse. Kui soojusvaheti temperatuur langeb 21-lt 20 kraadile, hakkab külmik tarbima 6% vähem elektrit. Külm külmiku ja sügavkülmiku seintel suurendab elektrikulusid ka 15–20 protsenti.

Pesumasina kasutamisel on tõhusaks energiasäästu meetodiks pesemissageduse vähendamine ja täielik laadimine. Kui vajate igapäevaseid pesemisi, võite öösel madalaima pesemisega kasutada kahemääralist elektriarvestit või funktsiooni "Viivitatud pesemine". Temperatuuri ja pesemise kestuse vähendamine vähendab ka energiakulusid.

Raua võimsus on üsna suur - umbes kilovatt. Teatud kokkuhoiu saavutamiseks peab pesu olema veidi niiske: üle kuivanud või liiga märg, peate triikima kauem, raisates täiendavat energiat.

Tolmuimeja tõhusaks ja ökonoomseks tööks on tolmumahuti hea puhastus.

Raadio- ja teleseadmete kasutamisel elektri kokkuhoid. Raadio- ja teleseadmete pikaajaliseks kasutamiseks kulub suur hulk elektrit, mis töötab sageli samaaegselt korteri mitmes toas. Arvutused näitavad, et kui igas peres oli võimalik valgustuskoormust ja teleri vaatamise aega vähendada 10% või 40-60 minuti võrra, siis võib korteri kohta väheneda elektritarbimine igapäevaelus 50 kWh võrra ehk 4% moodsast tasemel.

Mõistlik näide mõttetust energia raiskamisest on kaasaegne välja lülitatud teler. Toiteallikas ja osa teleri elektroonilistest vooluringidest on pideva pinge all, et tagada kaugjuhtimispuldi käskude vastuvõtmine ja siin tarbitakse elektrit toiteallikast saadud soojuse kujul. Tootjate andmete kohaselt on "unerežiimi" elektritarbimise tase sõltuvalt teleri mudelist ja tootmisaastast vahemikus 0, 2 kuni 10 vatti tunnis. See tähendab, et 5 tundi päevas televiisorit vaadates on ühe teleri aastane tarbetu elektritarbimine vähemalt poolteist kilovatti, kuid see kehtib ainult uusimate LCD-ekraanidega mudelite kohta. Tavapärane teler tarbib aastas 34–68 kilovatti.

Mikrolaineahi tarbib ooterežiimis umbes 3 kilovatti tunnis ja see töötab vähem kui tund päevas. Pole raske arvutada, et aasta pärast kulutab ahi praktiliselt tühikäigul 25 kilovatti.

Üks vähetuntud ja tõhusamaid energiasäästu viise on harjumus eemaldada majapidamises kasutatavate elektroonikaseadmete pistik pistikupesast ka pärast nende väljalülitamist nupuga Sisse / Välja. Ligikaudne elektritarbimine ooterežiimis (tund tegevusetuse korral):

 • tindi- ja laserprinterid - 2 kuni 4 W;
 • elektroonilise juhtimisega elektripliit - 3 W;
 • juhtmeta telefonid (tarbija baas) - 1 W;
 • erinevat tüüpi laadijad, peamiselt mobiiltelefonide jaoks - 1 W.

Keskmine arvuti tarbib tunnis 350 vatti. See tähendab, et nagu 3-4 sajas-vatti hõõglampe. Kui pärast arvutist lahkumist üle 20 minuti panna see "unerežiimile", võrdub see kahe toa tulede kustutamisega.

Teoreetiline teave energiasäästu kohta igapäevaelus võimaldab meil teha järeldusi:

 1. elamud on suurimad kommunaalteenuste elektritarbijad. Igapäevaelus esemete kokkuhoid: soojus, elekter, vesi ja gaas;
 2. korteri suurimad elektrikulud on elektripliidi, pesumasina, külmkapi, veekeetja, triikraua ja arvuti töö tagamiseks;
 3. iga pere keskmine elektritarbimine suureneb igal aastal ja selle põhjuseks pole mitte ainult mitmesuguste kodumasinate arvu suurenemine, vaid ka meie kirjaoskamatus elektrienergia säästmise küsimustes; leiti, et 15-20% igapäevaelus tarbitavast elektrist kaob lihtsa vale juhtimise tõttu;
 4. Kodus on energiasäästmiseks palju võimalusi, mille kasutamine on tarbetute energiakadude ja igakuiste kommunaalkulude vähendamisel kriitilise tähtsusega.

Esmastest allikatest kogutud ja analüüsitud teave võimaldas mul mitte ainult tutvuda energiasäästu probleemiga igapäevaelus sügavamal tasandil, vaid suurendas ka oma pädevust selles küsimuses, st lahendasin edukalt ülesanded 1-3 minu eesmärk.

Lisaks pidin projekttoote väljatöötamiseks saama klassikaaslastelt ja nende vanematelt teavet selle kohta, millistes peredes nad säästavad energiaressursse ja millistes peredes ei mõisteta veel energiasäästu olulisust, st lahendada probleem 4 Selle jaoks töötati koos projektijuhi (füüsikaõpetajaga) välja küsimustik „Kas teie pere kulutab energiat säästlikult? ". Energiasäästu valikkursuse ühes tunnis kutsus füüsikaõpetaja õpilasi vastama küsimustiku küsimustele, et töötada välja viimane tund, kus minu projekti esitlus peaks toimuma vastavalt kavale.

Uuringu eesmärk: välja selgitada, millistes peredes nad säästavad energiaressursse ja millistes peredes ei mõisteta veel energiasäästu olulisust. Suurim raskus tekkis küsimuste valimisel: kui võtame arvesse kõiki energiasäästu näpunäiteid, millega tutvusin esmaste allikate uurimisel, siis neid oleks pidanud olema 30–33, kuid seda on liiga palju, nii et Pidin piirduma ainult 12 küsimusega, mis mõjutasid olukordi, millega iga pereliige iga päev kokku puutub. Ülesandeks oli kaasata oma klassikaaslaste vanemad koostöösse, sest sel juhul suureneb projektiga seotud töö efektiivsus märgatavalt. Kuna esialgu polnud me kindlad, et vanemad meid toetavad, trükkisime küsimustiku tiitellehele päringu: „Kallid vanemad! Kui olete huvitatud energiasäästuprobleemidest ja kui soovite oma lapse elus osaleda, soovitame meie projekti toetada ja küsimustikule koos vastata. Aitäh! ".

Koolipsühholoog aitas välja töötada küsimustiku tulemuste hindamise skaala. Küsimustik kopeeriti ja jagati minu klassikaaslaste peredele. Uuringus osales 25 perekonda. Vastajatel paluti vastata 12 küsimusele. Analüüsiti küsimustiku tulemusi ja tehti vastavad järeldused.

Uuringud on näidanud, et:

5 perekonda (20%) - kasutavad elektrit väga raiskavalt.

9 perekonda (36%) - stabiilne stereotüüp ettevaatlikust suhtumisest elektrisse pole veel välja kujunenud.

11 perekonda (44%) suhtub elektri kasutamisse pädeva ja vastutustundliku lähenemisega.

Järeldus (järeldused)

Oma projekti lõpetades tundsin tehtud töö üle rahulolu, sest kõik välja mõeldud õnnestus. Mul õnnestus valida projekti teema, mis on tõesti asjakohane, sõnastada väga oluline probleem, mis puudutab iga inimest - energiatarbijat ja kommunaalmaksete maksjat. Projektis välja toodud probleem lahenes edukalt, kuna mul õnnestus klassikaaslasi veenda, et kui säästmise probleemile põhjalikult läheneda, peate alustama oma kodu korrastamisest. Primaarallikatest laenatud kommunaalteenuste kokkuhoiu tegelikud arvutused on tõestanud, et kodus energiasäästu näpunäidete kasutamine nõuab kõigilt mitte materiaalseid kulusid ja aega, vaid ainult soovi.

Lisaks on projektil oluline praktiline tähendus:

 • teadus- ja haridustegevused - klassikaaslaste seas igapäevaelus mõistliku ja ettevaatliku energiatarbimise vajaduse populariseerimine projektitoote väljaandmise ja levitamise kaudu - brošüürid soovijate vahel;
 • koolilaste tähelepanu äratamine energiasäästu probleemile, mille lahendamine tähendab põhjendamatute energiakadude vähendamist, nende elatustaseme tõstmist, keskkonna säilitamist ja majanduse arengu stimuleerimist.

Kahjuks ei saa ma selle projektiga koolis enam töötada, kuna olen vanemas eas. Suure tõenäosusega leian 10. klassist mõttekaaslasi, kes on nõus jätkama selle teemaga projekti kallal töötamist. Ma soovitaksin neil projekti raames kaasata energiasäästu probleemiga algklasside õpilased (joonistusvõistluste korraldamine) ja keskastmejuhid (plakatite, esseede, esseede, projektide konkurss), st katma kõik õppeprotsessi lülid, nii et iga õpilane annaks oma panuse selle probleemi lahendamisse.